วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
1. เป็นวารสารที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ ทฤษฎีวิชาการ และหลักวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และพฤติกรรมการบริหารในองค์การ 2. เป็นแหล่งความรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์การ และ การบริหาร ที่นำไปสู่การปรับใช้เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ผลงาน และคุณภาพชีวิตของคนในองค์การ 3. สร้างเครือข่ายชุมชนวิชาการและวิชาชีพที่ให้ความสนใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทั้งในและต่างประเทศ หลักการพื้นฐานและขอบเขตเนื้อหา วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและความสนใจ ในคุณค่าของความรู้ในหลักวิชาการและความรู้ประยุกต์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการทางเทคโนโลยี การบริหารในภาพรวม ขอบเขตเนื้อหาที่ทำการจัดพิมพ์เผยแพร่จึงครอบคลุมถึง พฤติกรรมองค์การและการจัดการ การเรียนรู้ การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและสภาวะวิกฤติ ความปลอดภัย ความเครียด สุขภาวะองค์การ ผลิตภาพของพนักงาน การบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
1. รศ.ดร. วิชัย อุตสาหจิต (คณบดี) ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร กรรมการ
4. รศ.ดร. นันทา สู้รักษา กรรมการ
5. ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ กรรมการ
6. รศ. ดร. บังอร โสฬส กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
1. รศ.ดร. บังอร โสฬส บรรณาธิการ
2. นายปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองบรรณาธิการ
3. Prof. Dr. Gary N. McLean กองบรรณาธิการ
4. ศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี เสนาสุ กองบรรณาธิการ
5. รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร กองบรรณาธิการ
6. รศ.ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน กองบรรณาธิการ
7. รศ.ดร. นีออน พิณประดิษฐ์ กองบรรณาธิการ
8. รศ.ดร. นันทา สู้รักษา กองบรรณาธิการ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th