ลงทะเบียน


วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
วารสารพัฒนาสังคม
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Journal of Language and Communication (th)
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
NIDA Case Research Journal
InternationalJournal of Development Administration
NIDA Independent Study Journal
วารสารการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
วารสารนิติพัฒน์ นิด้า
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th