เกี่ยวกับเรา

Aims and Scope

The NIDA Development Journal (NDJ) publishesmanuscripts that describe or synthesize research ofdirect relevance to development administration. Its mainobjective is to publish high quality, peer-reviewed papersusing at least two referees that have not previously beenpublished and that reflect the latest research in the areaof policy, administration and development. The editorswelcome a wide range of academic papers, includingresearch articles, review articles, and book reviews.

จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย การตีพิมพ์เปิดรับบทความพิจารณาทางด้านนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ยินดีรับพิจารณาผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ

Quality Evaluation Committee
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

Associate Professor Dr. Kamphol Panyagometh
รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ
National Institute of Development Administration, THAILAND

Assistant Professor Dr. Suparp Chatraphorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์
Kasetsart University, THAILAND

Professor Dr. Worachart Sirawarporn
ศาสตราจารย์ ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์
Mahidol University, THAILAND

Professor Dr. Anchana NaRanong
ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง
National Institute of Development Administration, THAILAND

Associate Professor Dr. Duchduen Bhanthumnavin
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน
National Institute of Development Administration, THAILAND

Administrative Committee
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์


Associate Professor Dr. Pradit Wanarat
Chairman
รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
ประธาน

Associate Professor Dr. Kamphol Panyagometh
Member
รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ
กรรมการ

Professor Dr. Duangduen Bhanthumnavin
Member
ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน
กรรมการ

Professor Dr. Prachoom Suwattee
Member
ศาสตราจารย์ ดร. ประชุม สุวัตถี
กรรมการ

Associate Professor Dr. Kanchit Malaivong
Member
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ

Associate Professor Dr. Wisakha Phoochinda
Member
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
กรรมการและเลขานุการ

Editorial Board
กองบรรณาธิการ

Professor Dr. Pan Suk Kim
Yonsei University, SOUTH KOREA

Professor Dr. Edward A. Fox
Virginia Tech, U.S.A

Professor Dr. Akira Nakamura
Meiji University, JAPAN

Professor Dr. Marjorie A. Lyles
Indiana University Kelley School of Business, U.S.A.

Professor Dr. Peter Leyland
London metropolitan University, UNITED KINGDOM

Professor Dr. Supachai Yavaprabhas
ศาสตราจารย์ ศุภชัย ยาวะประภาษ
Chulalongkorn University, THAILAND

Professor Dr. Tawadchai Suppadit
ศาสตราจารย์ ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
National Institute of Development Administration, THAILAND

Professor Dr. Piriya Pholphirul
ศาสตราจารย์ พิริยะ ผลพิรุฬ์
National Institute of Development Administration, THAILAND

Dr. Peerayuth Charoensukmongkol
อาจารย์ พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
National Institute of Development Administration, THAILAND

Publication Frequency
กำหนดออกวารสาร

Issue 1: January-March
ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม

Issue 2: April-June
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน

Issue 3: July-September
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

Issue 4: October-December
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th