ข่าวประกาศ

สืบค้นวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับย้อนหลัง ตั้งแต่ ปีที่ 1 - ปีที่ 54 ฉบับ 1

ข่าวประกาศ

สามารถสืบค้นวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับย้อนหลัง ตั้งแต่ ปีที่ 1 - ปีที่ 54 ฉบับ 1 ได้ที่ http://journal-demo.nida.ac.th/journal/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=68&lang=th

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)

ข่าวประกาศ

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/

วารสาร NIDA Case Research Journal
ในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)

ข่าวประกาศ

วารสาร NIDA Case Research Journal ในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) https://www.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ข่าวประกาศ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สถาบันได้รับเงินบริจาคจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา

เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’

ข่าวประกาศ

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมพิธีเปิดแพรภาพวาด ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร และป้ายชื่ออาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th