เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ (Development Economic Review) เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2545ตามแนวนโยบายของสภาสถาบัน ชื่อเดิม วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจ ต่อมาปี พ.ศ. 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม) เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ และด้านอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บรรณาธิการ
นายสงคราม ไชยแก้ว คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองบรรณาธิการ
Professor Lee Keunjae Department of Economics, Pusan National University, Korea กองบรรณาธิการ
Professor Kangkook Lee Graduate School of Economics, Ritsumeikan Univerity, Japan กองบรรณาธิการ
Professor Mei Linhai School of Economics, Jinan University, China กองบรรณาธิการ
Professor Shuji Matsuno The Institute of Social Systems, Ritsumeikan University, Japan กองบรรณาธิการ
Professor Shuji Matsuno The Institute of Social Systems, Ritsumeikan University, Japan กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) กองบรรณาธิการ
Professor Toshiaki Yamai College of Economics, Ritsumeikan University, Japan กองบรรณาธิการ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th