วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพจน์ กรรณนุช กรรมการ
บรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม กรรมการ
ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
รองบรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
ศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ คูมาร์ เราเทรย์ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุลนิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร แสงชัย นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. หลุยส์ เลอเบล หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชชุดา สร้างเอี่ยม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th