วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand, OR-NET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานที่มีคุณภาพ วารสารไทยการวิจัยดำเนินงานเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน เป็นวารสารที่เน้นตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพดีและเป็นบทความที่ต้องมีการพัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย (Original Paper) เพื่อสร้างหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงาน หรือการนำองค์ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงานไปใช้เพื่อการตัดสินใจในทางปฏิบัติ บทความทุกฉบับจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยดำเนินงาน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานมี 3 ลักษณะ · -บทวิเคราะห์หรือบทวิจารณ์ (Review Paper) เพื่ออธิบายการพัฒนาในหัวข้อการวิจัยดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา · -บทความที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน · - บทความที่เน้นทฤษฎีหรือวิธีการด้านวิจัยดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของผู้วิจัยหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เดิม ทฤษฎี (Theory) และระเบียบวิธี (Methodology) ของบทความที่สามารถส่งตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน แบ่งเป็น 8 กลุ่มคือ Ø Continuous Optimization Ø Discrete Optimization Ø Stochastic Process and Statistics Ø Simulation Ø Heuristics and Meta-heuristics Ø Production, Manufacturing and Logistics Ø Decision Support Ø Computational Intelligence and Information Management

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ทองงาม ( กรรมการ)
อาจารย์ ดร. ศิวิกา ดุษฎี โหนด (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ ( กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล ( กรรมการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล (ประธานคณะกรรมการ)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล กองบรรณาธิการ
องศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประชุม สุวัตถี กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นราศรี ไววนิชกุล ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ กองบรรณาธิการ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th