บทความวิชาการ

การจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในบทความนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมในอุตสาหกรรม ยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์กันชนหน้ารถ (Front bumper) 2 ประเภทที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ (Product family) เดียวกันได้ถูกนำเสนอและศึกษาเชิงตรวจสอบด้วยแนวคิดแบบผลิตภัณฑ์ผสม (Mixed model concept) ซึ่งในการผสมผสานการผลิตผลิตภัณฑ์ ทั้งสายการผลิตแบบขนาน (Parallel line) และสายการผลิตแบบร่วม (Merged line) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตจริงของกรณีศึกษา โดยการเปรียบเทียบกับการจัดสมดุลสายการผลิตเดี่ยว (Single line balance) พบว่า แนวคิดของการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมได้แสดงค่าวัตถุประสงค์ของต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost minimization) และการใช้ประโยชน์ (Utilization) ได้ดีกว่าแบบสายการผลิตเดี่ยว จึงสรุปได้ว่า แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่นำเสนอมีความเหมาะสมสำหรับ การนำไปใช้ในการผลิตของกรณีศึกษา

In this paper, the mathematical model is developed to balance the mixed production line in the automotive industry. In the same product family, two products of front bumper are introduced and investigated with the mixed model concept. In the mixing models, the parallel and merged productions are applied in the real production of case study. With the single line balance, the mixed-model concepts result in the better objective of cost minimization and utilization, compared to the single model concept. In summary, the proposed mathematical model is suitable for implantation.


ชื่อผู้แต่ง : จันจิรา คงชื่นใจ* และ เชฎฐา ชำนาญหล่อ
คำสำคัญ : การจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผสม, อุตสาหกรรมยานยนต์, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2561   ปีที่ : 6   ปีที่ : 1  

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th