บทความวิชาการ

การวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลา โดยประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรม: กรณีศึกษาเมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี

บทความนี้ได้พิจารณาการแก้ปัญหาการวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวในเมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้คะแนนรวมในการเดินมากที่สุดภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลาที่จำกัด ในการพัฒนาแนวทางการตัดสินใจ คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้เทคนิคทางเมตะฮิวริสติกส์ที่เรียกว่าวิธีเชิงพันธุกรรม เข้ามาพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการวางแผนเพื่อให้ได้เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ในการแก้ปัญหาที่มีการพิจารณาเชื่อมโยงในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน จำนวนจุดเที่ยวชมสูงสุด รวมไปถึงเงื่อนไขด้านกรอบเวลาในการเยี่ยมชมที่จำกัด นอกจากนี้ได้นำหลักการการเข้ารหัสแบบฮิวริสติกส์มาใช้เพื่อป้องกันการติดอยู่ในคำตอบเฉพาะถิ่นและเพื่อปรับปรุงความสามารถในการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมในปริภูมิคำตอบ ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าวิธีเชิงพันธุกรรมมีผลเฉลยที่ดีกว่าขั้นตอนวิธีการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.12 และดีกว่าวิธีการค้นหาตามค่าที่ดีที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.78

This article considers an Itinerary planning problem in Mini Siam, Chon Buri Province, with the aim of maximizing total score under the time constrain. We apply a well-known metaheuristic, called Genetic Algorithm (GA) to solve the problem, which captures the interrelationships existing among the different number of tourists, the total number of visit points as well as the time constraint of visiting the site. Moreover, the encoding based on heuristic is used to improve the possibility of finding an optimal solution in the search space. Our numerical studies reveal that the solution provided by the genetic algorithm outperforms the nearest neighborhood algorithm by 2.12 percent and the best first search algorithm by 34.78 percent.


ชื่อผู้แต่ง : สุวิมล คำแสน อธิวัฒน์ บุญมี* และ อัมภิกา บุญมี
คำสำคัญ : การวางแผนเส้นทาง, เมตะฮิวริสติกส์, วิธีเชิงพันธุกรรม, เมืองจำลอง
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2561   ปีที่ : 6   ปีที่ : 1  

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th