บทความวิชาการ

ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบพลวัตเมื่อระยะเวลานำไม่แน่นอน: กรณีศึกษาถ่านหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิเคราะห์หาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษาการสั่งซื้อถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยเลือกใช้วิธีการหาคำตอบด้วยตัวแบบการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมด้วยวิธีแบบพลวัต (Dynamic Lot Sizing Model) เนื่องจากราคาซื้อขายของถ่านหินนั้นไม่คงที่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังพบว่าข้อมูลมีลักษณะแบบมีแนวโน้มลดลง จึงได้ทำการพยากรณ์ราคาถ่านหินด้วยวิธีการของ Holt การขนส่งถ่านหินประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การขนส่งทางเรือ Supramax การขนส่งโดยเรือ lighter และการขนส่งทางรถบรรทุก ซึ่งการขนส่งทุกรูปแบบใช้เวลาไม่แน่นอน จึงต้องกำหนดนโยบายการควบคุมสินค้าคงคลังแบบจุดสั่งซื้อหรือ Reorder point และ สต๊อกเพื่อความปลอดภัย (Safety stock) โดยกำหนดระดับการให้บริการอยู่ที่ 99.99% ส่งผลให้ปริมาณสต๊อกเพื่อความปลอดภัยเท่ากับ 50,009.83 ตัน และมีจุดสั่งซื้ออยู่ที่ 111,693.18 ตัน จากการศึกษาพบว่าการหาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมด้วยตัวแบบการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมด้วยวิธีแบบพลวัตนั้นสามารถทำให้ลดต้นทุนรวมของค่าใช้จ่ายได้ 372,852,309.64 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 22.01% ของค่าใช้จ่ายรวมเดิมในปี 2558

The objective of this research was to find a suitable inventory policy regarding coal in the cement industry. The order quantities were found by solving the dynamic lot sizing model, which incorporateds time-varying coal prices. Historical prices reveal a decline trend; hence, prices are forecasted using double exponential smoothing (Holt’s method). Coal transportation consists of three parts,; namely 1) sea freight by Supramax, 2) local water freight by lighter; and 3) inland transportation by truck. The lead time was stochastic; thus, safety stock was needed based on a pre-specified 99.99% service level. The associated safety stock was 50,009.83 tons, and the reorder point was 111,693.18 tons. If this policy were to have been implemented in the previous year (2015), the saving would have been 372,852,309.64 THB, or the company would have saved 22.01% of the total cost.


ชื่อผู้แต่ง : นิรชร วะชุม กาญจ์นภา อมรัชกุล
คำสำคัญ : ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบพลวัต ปริมาณสินค้าเพื่อความปลอดภัย สินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุด
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ปีที่ : 2  

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th