บทความวิชาการ

การจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและตัวแบบปัญหาการเดินทาง ของพนักงานขาย กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่ม

การศึกษานี้เสนอการจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่ม โดยการแบ่งพื้นที่ในการให้บริการแล้วนำลูกค้าในแต่ละพื้นที่มาจัดเส้นทางโดยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม หลังจากนั้นนำเส้นทางที่ได้มาจัดลำดับในการขนส่งใหม่โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ปัญหามีขนาดที่เล็กลง สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ Solver ใน Microsoft Excel ได้ โดยตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายจะให้คำตอบที่ดีที่สุดคือระยะทางที่สั้นที่สุดในแต่ละเส้นทาง ซึ่งผลจากการศึกษาเส้นทางตัวอย่างจากโซนพื้นที่ที่ 1 จำนวน 6 เส้นทาง การจัดเส้นทางโดยตัวแบบปัญหาของพนักงานขายทำให้ระยะทางลดลงกว่าวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม 4.16 %

This study proposes effective vehicle routing for drinking water transportation using both a saving algorithm and the traveling salesman problem (TSP). In this study, the service area for drinking water transportation is zoned and then routed by using a saving algorithm. Each modified route is subsequently rearranged by using linear programming for the TSP. This process helps to reduce the size of the problem and also can be conveniently completed by using the Solver in Microsoft Excel. The TSP, in addition, provides the best answer for the minimal distance in each route. The simulation results for the six sample routes in area zone 1 showed that using the TSP provides a superior outcome and also offers a distance reduction of 4.16%, better than the saving algorithm


ชื่อผู้แต่ง : นคร ไชยวงศ์ศักดา1 ประเวช อนันเอื้อ2 นิเวศ จีนะบุญเรือง3 เสกสรรค์ วินยางค์กูล4 ขวัญเรือน สินณรงค์5 ธนากร จักรแก้วุ6 วุฒิชัย ใจบาล7 และ ณัฐวุฒิ ศรีสว่าง8
คำสำคัญ : การจัดเส้นทาง, การขนส่ง, ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย, เซฟวิ่งอัลกอริทึม
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ปีที่ : 1  

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th