บทความวิชาการ

ตัวแบบการวางแผนการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

บทความนี้กล่าวถึงกรณีศึกษาการวางแผนการสั่งผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นของแบรนด์หนึ่งซึ่งมีสินค้าหลักห้าประเภท บริษัทมีสองฤดูการขายต่อปี ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า 6 เดือนโดยมีงบประมาณรวมแต่ละฤดูกาลเท่ากับ 35 ล้านบาท หรือ 70 ล้านบาทต่อปี นโยบายในปี 2554-2555 พบว่ามีสินค้าคงเหลือมาก งานวิจัยนี้จึงนำตัวแบบสินค้าคงคลังที่เรียกว่า newsvendor มาประยุกต์ใช้เพื่อหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมที่ทำให้ได้ค่าคาดหมายกำไรรวมสูงสุดภายใต้งบประมาณของแต่ละฤดูกาล จากการวิเคราะห์ข้อมูล 2554-2555 โดยทดสอบภาวะสารูปสนิทดี พบว่าปริมาณความต้องการต่อเดือนมีการแจกแจงแบบปกติ นโยบายจากตัวแบบข้างต้นหากนำไปใช้กับข้อมูลใน 2556 พบว่ากำไรที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7,273,369 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัทควรใช้งบประมาณรวมอยู่ที่ 50 ล้านบาทต่อปี โดยงบประมาณส่วนที่เหลืออาจนำไปใช้ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือพัฒนารูปแบบการออกแบบสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจและอาจส่งเสริมยอดขายสินค้าในอนาคต

A case study is presented concerning an inventory problem found with a fashion clothing brand regarding five product categories. The company has two selling seasons; an order for each category needs to be placed six months before each season begins, and the total order for each season cannot exceed a pre-specified budget, currently 35 million THBs (i.e., 70 million THBs per year). With the company’s ordering policy in 2011-2012, there were significant left-over inventories. We therefore applied an inventory model, the so-called newsvendor model, to determine the optimal order quantities that would maximize the total expected profit subject to the budget constraint. From analyzing the historical records from 2011 to 2012 using the goodness-of-fit test, we found that the monthly demand followed normal distribution. Our policy was tested using the 2013 company data: Our model could have increased the yearly profit by 7.2 million THBs, and the annual budget could have been reduced to 50 million THBs. This saving could have been spent on other activities such as marketing campaigns or product design in order to attract more customers


ชื่อผู้แต่ง : อวยพร พู่วณิชย์ และ ศิวิกา ดุษฎีโหนด
คำสำคัญ : การจัดการสินค้าคงคลัง, ตัวแบบ newsvendor, การประยุกต์ใช้ตัวแบบสโทแคสติกในการจัดการโลจิสติกส์
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ปีที่ : 1  

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th