02-727-3022, 02-727-3300
email: journal@nida.ac.th

ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในปี 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” “Sufficiency Economy and Development Administration: From Philosophy to Practice” โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติกำหนดของคณาจารย์ และนักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน ใน 13 กลุ่มสาขาวิชาและเปิดเวทีสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการจากภายนอก ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

Date Announced : 2017-01-10