ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : Knowledge Management Practices, and Organizational Performance: A Case of the Royal Thai Air Force
คำสำคัญ : Knowledge management practices, organizational performance, innovative
ชื่อผู้แต่ง : Group Captain Pranee Mooklai
ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
พ.ศ. : 2548   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public and Private Management

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th