ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน: มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร
คำสำคัญ : การประเมินผล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้แต่ง : 1.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 3.สุนทรชัย ชอบยศ
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2548   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration
ชื่อเรื่อง : Evaluative Criteria for Good Governance of Local Governments According to the Viewpoint of Local Government Executives
คำสำคัญ : Evaluative criteria, good governance, principles of good governance, local governments, executives, bottom-up viewpoints, theory-based approach
ชื่อผู้แต่ง : Supatra Assavasukee
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2548   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration
ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม, แผนพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง : 1.กตัญญู แก้วหานาม 2.จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ 3.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2548   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration
ชื่อเรื่อง : The Determinants of Irregular Migration of Myanmar Workers to Thailand
คำสำคัญ : Irregular migration, determinants of international migration, non-compliance behavior, labor migration policy
ชื่อผู้แต่ง : Cheanchom Thongjen
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2548   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration
ชื่อเรื่อง : New Public Management from a Human Resource Perspective: The Case of Thailand
คำสำคัญ : Human resource management, new public management, transformation, autonomous public organizations, Thailand
ชื่อผู้แต่ง : 1.Malinvisa Sakdiyakorn 2.Sopat Voravivatana
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2548   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th