ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การสร้างกลไกป้องกันการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาการปฏิรูประบบการเงินการคลังโครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล
คำสำคัญ : -
ชื่อผู้แต่ง : 1.อัญชนา ณ ระนอง 2.วิโรจน์ ณ ระนอง
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเรื่อง : COUNTRY REPORT Govemance Reform in Thailand: Questionable Assumptions, Uncertain Outcomes
คำสำคัญ : -
ชื่อผู้แต่ง : BIDHYA BOWORNWATHANA
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration
ชื่อเรื่อง : การกำหนดสินค้าเกษตรในภาคใต้เข้าสู่ตลาดสินค้าล่วงหน้า: กรณีศึกษายางพาราและทุเรียน
คำสำคัญ : -
ชื่อผู้แต่ง : สมพงษ์ อรพินท์
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเรื่อง : การปฏิรูประบบการจัดการเพื่อรองรับการประกันสุขภาพในประเทศไทย
คำสำคัญ : -
ชื่อผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์แนวโน้มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลา
คำสำคัญ : -
ชื่อผู้แต่ง : อุดม ทุมโฆษิต
ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : รัฐประศาสนศาสตร์

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th