ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่พักในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี (The Participation of Entrepreneurs in Environmental Management according to the Accommodation Standard for Tourism: A Case Study of Koh Larn, Chonburi Province.)
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม ผู้ประกอบการที่พัก มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว Accommodation Standard for Tourism, Entrepreneurs, Participation
ชื่อผู้แต่ง : อมราวดี วิจิตร
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง : การวางแผนอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ : การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร, มาตรการประหยัดพลังงาน, ความกระตือรือร้นในงาน Energy Conservation in the Office, energy saving measures,work enthusiasm
ชื่อผู้แต่ง : ธัญนภัส มณีศรี (Thanaphat Maneesri)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th