ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการขยายพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อชุมชน (Impact of Industrial Site Expansion in the East Hemmaraj Estate (Maptapud) on Household Communities.)
คำสำคัญ : ผลกระทบ; โรคผื่นแพ้; โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว; เศรษฐกิจและสังคม; ชุมชน; Impacts; Allergy; Leukemia; Economic and Social; Communities
ชื่อผู้แต่ง : ปสิทธิชัย ลภะวงศ์ (Pasittichai Lapawong)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของพนักงานในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเคมี : กรณีศึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง(Participation of employees in the Environmental Quality Of Laboratory:PTT Global Chemical Public Company Limited)
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของพนักงาน; การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเคมี
ชื่อผู้แต่ง : ณัชชา ลาภโอฬาร
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของกลุ่มที่กำลังจะเป็นผู้สูงอายุในอีก 10-20 ปี ข้างหน้า: กรณีศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร(Preparation for Aging among People Who Become Elderly in Next 10-20 years: A Case Study of Muang District Municipality, Chumphon Province)
คำสำคัญ : สูงอายุ; เกษียณ; เตรียมความพร้อม; Elderly; Retire; Preparation 37
ชื่อผู้แต่ง : ศุภสินธุ์ ตราโต(Suppasin Trato)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : ประชากรและการพัฒนา
ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม : กรณีศึกษา หมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2555 (Community Leader Participation toward Warning System for Flash Flood – Landslide Area : A Case Study of Warning Station Village in MeaHongSon Province in 2012 )
คำสำคัญ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้า; อุทกภัย – ดินถล่ม; ภัยพิบัติทางธรรมชาติ; Early Warning System; Flash Flood-landslide ; Natural Disasters.
ชื่อผู้แต่ง : จุฬาพร ปานชัย (Julaporn Panchai)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง : กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมร่วมกันของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านภูผา ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง(The Process of Consciousness Promotion for Common Benefits of the Community : A Study of Ban Phubha, Tambon Komark, Pak Payoon District Pattaung Province)
คำสำคัญ : กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกส่วนรวมร่วมกัน ;The Process of Consciousness Promotion, Common Benefits
ชื่อผู้แต่ง : วิชชุตา แก้วศิริ (Wichchuta Keawsiri)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การพัฒนาสังคม

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th