ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : กองทุนชดเชยภาวะแทรกซ้อนตาติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก (Compensation Fund for eye infection complications after cataract surgery)
คำสำคัญ : ต้อกระจก, การติดเชื้อในลูกตา, รับผิดทางการแพทย์, ฟ้องร้องแพทย์;Cataract, Endophthalmitis, Malpractice liability, Sue a doctor
ชื่อผู้แต่ง : รุ่งเกียรติ จางไววิทย์ (Rungkiat Changwaiwit)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : วิทยาการประกันภัย
ชื่อเรื่อง : การบูรณาการระบบจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กรณีศึกษา บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (มหาชน) จำกัด (ประเทศไทย)
คำสำคัญ : ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม, The Environmental Management
ชื่อผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ ศรลัมพ์ (Chakkrit Soralamp)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน: เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Household Participation in Domestic Waste Segregation: KlongjikMunicipality, Bang Pa In, PhraNakhon Si Ayutthaya Province)
คำสำคัญ : ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์ที่เกิดขึ้น, waste means types of waste must be clearly labeled on the containers
ชื่อผู้แต่ง : จรรยา ปานพรม (Chanya Parnprom
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ (Garbage Management Behavior of Secondary Students in Traill International School)
คำสำคัญ : พฤติกรรม, การจัดการ, ขยะ, Behavior, Garbage, Management
ชื่อผู้แต่ง : ปนัดดา รุจะศิริ (Panadda Rujasiri)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง : แนวทางการฟื้นฟูดินและนํ้าใต้ดินจากการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนของ สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย (Remediation of Petroleum Hydrocarbons Contaminated in Soil and Groundwater at Gas Service Station in Thailand )
คำสำคัญ : สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน, petroluem hydrocarbons
ชื่อผู้แต่ง : สิริอร ศรัทธาสมบูรณ์ (Sirion Satthasomboon)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง : ระดับการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของสมาชิก สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัดอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (The levels of utilizing technology of dairy domestication to reduce greenhouse gas emissions of dairy farmers of Thai Milk Dairy Cooperative Ltd., Muak Lek District, Saraburi Province)
คำสำคัญ : เทคโนโลยี, โคนม, ก๊าซเรือนกระจก,Technology, Dairy, Greenhouse gas
ชื่อผู้แต่ง : สันติ ดีวิเศษ (Sunti Deevisate)
ชื่อวารสาร : NIDA Independent Study Journal
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การจัดการสิ่งแวดล้อม

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th