ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : 1
คำสำคัญ : 1
ชื่อผู้แต่ง : 11
ชื่อวารสาร : วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
พ.ศ. : 2547   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : Actuarial Science

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th