ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลา โดยประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรม: กรณีศึกษาเมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี
คำสำคัญ : การวางแผนเส้นทาง, เมตะฮิวริสติกส์, วิธีเชิงพันธุกรรม, เมืองจำลอง
ชื่อผู้แต่ง : สุวิมล คำแสน อธิวัฒน์ บุญมี* และ อัมภิกา บุญมี
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2561   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
คำสำคัญ : การจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผสม, อุตสาหกรรมยานยนต์, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง : จันจิรา คงชื่นใจ* และ เชฎฐา ชำนาญหล่อ
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2561   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การหาจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถตัดอ้อย ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์
คำสำคัญ : การจำลองสถานการณ์, การเก็บเกี่ยวอ้อย, อ้อย
ชื่อผู้แต่ง : ปาณิสรา นันดี วรญา เนื่องมัจฉา* และ อธิวัฒน์ บุญมี
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2561   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การประยุกต์อัลกอริทึมเพื่อใช้หาเส้นทางและปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลองการไหลสูงสุด
คำสำคัญ : การไหลสูงสุด, ขั้นตอนวิธีเลเบล, ขั้นตอนวิธีขยาย
ชื่อผู้แต่ง : คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ และ แพรวนภา อินตา*
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2561   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th