ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของปัญหาร่วมการขนส่งและปริมาณขนส่งที่เหมาะสม โดยใช้แบบจำลองสถานการณ์
คำสำคัญ : รถขนส่ง, ประโยชน์สูงสุด, การจำลองสถานการณ์
ชื่อผู้แต่ง : จิดาภา ชมชื่น และ กัญชลา สุดตาชาติ*
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกฎการจัดลำดับงานสำหรับงานสั่งผลิต เมื่อมีเงื่อนไขเวลาขนส่ง
คำสำคัญ : การผลิตแบบตามงาน, กฎการจัดลำดับงาน, การจำลองระบบการผลิต
ชื่อผู้แต่ง : ทิติยา วาปีเน และ กัญชลา สุดตาชาติ*
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการจำลองสถานการณ์ กรณีเติมเต็มสินค้าร่วมกันภายใต้สถานการณ์สินค้ามีกำหนดวันหมดอายุ และการหมุนเวียนสินค้าแบบเข้าหลังออกก่อน
คำสำคัญ : สินค้าคงคลัง, การจำลองสถานการณ์, เข้าทีหลังออกก่อน, สินค้ามีการเสื่อมสภาพ, การหมดอายุ
ชื่อผู้แต่ง : วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ และ สุธีรา ปุลิเวคินทร์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th