ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์ของอุปสงค์หลายรูปแบบและการสั่งซื้อแบบตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม กรณีศึกษา อุปกรณ์ออกกำลังกายนำเข้า
คำสำคัญ : การพยากรณ์อุปสงค์ที่ไม่แน่นอน, อุปสงค์แบบไม่สม่ำเสมอ, การขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์
ชื่อผู้แต่ง : นพพล คณากรยิ่งยง เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ *
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับจัดเส้นทางเดินรถขนส่งที่ความจุไม่จำกัด กรณีศึกษา ผู้ให้บริการขนส่งอาหารแช่แข็ง
คำสำคัญ : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์,ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง,ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน
ชื่อผู้แต่ง : น้ำมนต์ กลิ่นพลับ* และ สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การกำหนดตำแหน่งฐานปล่อยรถบรรทุกโดยพิจารณาปริมาณสินค้าที่บรรทุก ทั้งเที่ยวไปและกลับ กรณีศึกษาผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
คำสำคัญ : ปัญหาการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ การหาค่าที่เหมาะสม การขนส่งสินค้าเที่ยวกลับ
ชื่อผู้แต่ง : สุรพงศ์ พงศ์ดำรงศักดา สุนาริน จันทะ*
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การหารูปแบบการทำนายอัตราการขจัดเนื้องานในกระบวนการกัดอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าของวัสดุ Ti-6Al-4V ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
คำสำคัญ : โครงข่ายประสาทเทียม การเลือกสุ่มข้อมูลแบบร้อยละ การแบ่งข้อมูลแบบไขว้ กระบวนการกัดอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า อัตราการขจัดเนื้องาน
ชื่อผู้แต่ง : จุราพรรณ ทองขัน * วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร อภิวัฒน์ มุตตามระ
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสำหรับแก้ปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลทหลายขนาด กรณีศึกษา: โรงงานผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง
คำสำคัญ : ปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลท, พาเลทหลายขนาด, ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ
ชื่อผู้แต่ง : ธนกฤต ปิยะชยวัศ* , อนันต์ มุ่งวัฒนา , วิสุทธิ์ สุพิทักษ์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงปริมาณร่วมกับปัจจัยเชิงคุณภาพด้วยฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์
คำสำคัญ : การเลือกทำเลที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณร่วมกับคุณภาพ การวิเคราะห์ฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์ อุทกภัย รูปแบบการขนส่ง
ชื่อผู้แต่ง : ปรางประเสริฐ น้อยสังข์* ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองสโตแคสติกเพื่อประเมินความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร กรณีศึกษา มันสำปะหลังในประเทศไทย
คำสำคัญ : ความยืดหยุ่นของโซ่อุปทาน, โซ่อุปทานเกษตร, มันสำปะหลัง, ตัวแบบสโตแคสติก
ชื่อผู้แต่ง : ปารียา ศิริวัฒนพันธ์ สราวุธ จันทร์สุวรรณ*
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงวิธีซิมเพล็กซ์ด้วยการผ่อนปรนตัวแปรที่มีสัมประสิทธิ์เป็นลบสำหรับปัญหาตัวแปรไม่จำกัดเครื่องหมาย
คำสำคัญ : กำหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ ตัวแปรไม่จำกัดเครื่องหมาย
ชื่อผู้แต่ง : เอื้ออารี บุญเพิ่ม*
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2560   ปีที่ : 5   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th