ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสายการผลิต Frame Sub Assembly Seat Support: กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด
คำสำคัญ : แบบจำลองสถานการณ์ วิเคราะห์ความสูญเปล่า แผนภาพสายธารแห่งคุณค่า กระบวนการเชื่อม
ชื่อผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ นงนภัส ปรากฏวงศ์ ชนัญญา วงษ์สายเชื้อ ประภาพร อินทร์จันทร์ รัชชานนท์ สิงห์แสง
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรจากแฟ้มล็อก ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยต้นไม้ตัดสินใจ
คำสำคัญ : การผลิตฮาร์ดดิสก์ ชุดประกอบหัวอ่าน แฟ้มล็อก การเรียนรู้ของเครื่อง ต้นไม้ตัดสินใจ
ชื่อผู้แต่ง : ธนาธาร ภัทรกวิน ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถสำหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คำสำคัญ : การจัดเส้นทางเดินรถ วิธีการแบบประหยัด วิธีการเชิงวิวัฒนาการ การเก็บขนขยะมูลฝอย เอ็กเซล โซลเวอร์
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐณิชา รุ่งโรจน์ชัชวาล อินทุอร ศรีสว่าง วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว*
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบพลวัตเมื่อระยะเวลานำไม่แน่นอน: กรณีศึกษาถ่านหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
คำสำคัญ : ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบพลวัต ปริมาณสินค้าเพื่อความปลอดภัย สินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุด
ชื่อผู้แต่ง : นิรชร วะชุม กาญจ์นภา อมรัชกุล
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th