ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาการวางแผนและจัดตารางการผลิตขั้นสูง ที่พิจารณาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบบมีกรอบเวลา โดยตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม
คำสำคัญ : การวางแผนและการจัดตารางการผลิตขั้นสูง, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, กำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม
ชื่อผู้แต่ง : ธันยพร อุดม ภูพงษ์ พงษ์เจริญ และ ขวัญนิธิ คำเมือง*
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การออกแบบแผนผังโรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับปัญหาความต้องการที่ไม่แน่นอน
คำสำคัญ : การออกแบบแผนผังโรงงาน, ซิมมูเลดเต็ด อะเนลลิ่ง, ออกแบบแผนผังโรงงานแบบโรบัส, ปัญหาความต้องการที่ไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา
ชื่อผู้แต่ง : วทัญญู แสนโภชน์ และ ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาพีเซนเตอร์โดยการพัฒนาขอบเขตบน
คำสำคัญ : ปัญหาการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง, ปัญหาพีเซนเตอร์, การหาคำตอบแบบฮิวริสติกส์
ชื่อผู้แต่ง : สุภาลิน ศรัณย์วงศ์ สิทธิพงษ์ ด่านตระกูล และ จูลิน ลิคะสิริ
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การวัดประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานอุตสาหกรรมการเตรียมเส้นใยสิ่งทอด้วยวิธีโอบล้อมข้อมูล
คำสำคัญ : ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ, วิธีโอบล้อมข้อมูล, อุตสาหกรรมการเตรียมเส้นใยสิ่งทอ
ชื่อผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ และ กนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2559   ปีที่ : 4   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th