ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกทำเลที่ตั้งคลังเก็บดอกหญ้า จังหวัดเชียงราย โดยใช้หลักการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
คำสำคัญ : ทำเลที่ตั้ง,คลังเก็บดอกหญ้า,หลักการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์,จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง : มาธุสร แข็งขัน / อภิชาต โสภาแดง
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ตัวแบบโซ่อุปทานแบบวงปิด
คำสำคัญ : โลจิสติกส์ย้อนกลับ, โซ่อุปทานแบบวงปิด, สัญญาซื้อคืน
ชื่อผู้แต่ง : จริยา เสกสรรค์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีลักษณะการเทียบท่าแบบผสมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
คำสำคัญ : การจัดสรรท่าเทียบเรือ , ท่าเรียบเรือแบบผสม , ท่าเทียบเรือหลายผู้ใช้
ชื่อผู้แต่ง : ณรงค์ธร พินทอง / คมกฤต เล็กสกุล
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th