ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การจัดอัตรากำลังพยาบาลในแผนกฉุกเฉิน กรณีศึกษาแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คำสำคัญ : การจัดอัตรากำลัง, การจำลองสถานการณ์, แผนกฉุกเฉิน, พยาบาล
ชื่อผู้แต่ง : พีรธัช ศักดิ์อุดมไชย1 วิชญ์พล อังคณาภิวัฒน์2 วีรภัทร ตั้งจักรวรานนท์3 กมลวัทน์ สุขสุเมฆ4 สีรง ปรีชานนท์5และ จิตรลดา ลิ้มจินดาพรุ6
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปรับสมดุลงานในปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีหลายคนด้วยหลักการค่าน้อยสุดของค่ามากสุด
คำสำคัญ : ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน, ค่าน้อยสุดของค่ามากสุด, การกำจัดทัวร์ย่อย, จัดสมดุลระยะทาง
ชื่อผู้แต่ง : อภิศักดิ์ วิทยาประภากร และ พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ตัวแบบการวางแผนการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ
คำสำคัญ : การจัดการสินค้าคงคลัง, ตัวแบบ newsvendor, การประยุกต์ใช้ตัวแบบสโทแคสติกในการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อผู้แต่ง : อวยพร พู่วณิชย์ และ ศิวิกา ดุษฎีโหนด
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การหาค่าเวลาการทำงานทั้งหมดที่ต่ำที่สุดในปัญหาการจัดตารางการผลิตตามสั่งแบบยืดหยุ่นโดยการปรับแต่งวิธีวิวัฒนาการผลต่าง
คำสำคัญ : วิธีการวิวัฒนาการ, วิธีวิวัฒนาการผลต่าง, การผลิตตามสั่งแบบยืดหยุ่น, การจัดตารางงาน, เวลาการทำงานทั้งหมด
ชื่อผู้แต่ง : วริษา วิสิทธิพานิช
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและตัวแบบปัญหาการเดินทาง ของพนักงานขาย กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่ม
คำสำคัญ : การจัดเส้นทาง, การขนส่ง, ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย, เซฟวิ่งอัลกอริทึม
ชื่อผู้แต่ง : นคร ไชยวงศ์ศักดา1 ประเวช อนันเอื้อ2 นิเวศ จีนะบุญเรือง3 เสกสรรค์ วินยางค์กูล4 ขวัญเรือน สินณรงค์5 ธนากร จักรแก้วุ6 วุฒิชัย ใจบาล7 และ ณัฐวุฒิ ศรีสว่าง8
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
คำสำคัญ : คลังกระจายสินค้าหลัก 1 แห่ง ผู้ค้าปลีกหลายราย สินค้าคงคลัง
ชื่อผู้แต่ง : ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ อนันต์ มุ่งวัฒนา
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th