ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าดีที่สุดสำหรับการกระจายสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง
คำสำคัญ : การหาค่าที่ดีที่สุด, การขนส่ง, การกระจายสินค้า, โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง
ชื่อผู้แต่ง : ชวิศ บุญมี ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : วิธีฮิวริสติกสำหรับลดค่าความแปรปรวนของภาระงาน ในการจัดสมดุลสายงานการประกอบรูปทรงตัวยู
คำสำคัญ : การจัดสมดุลสายงานการประกอบรูปทรงตัวยู, เจเนติกอัลกอริทึม, วิธีระบบมดแม็ก-มิน
ชื่อผู้แต่ง : อมรพงศ์ สงวนสินธุ์ จักรวาล คุณะดิลก
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนวิธีในพัฒนาคำตอบของปัญหาการกระจายสินค้าจากโรงงานไปยังลูกค้า ในห่วงโซ่อุปทานที่มีการแบ่งปัญหาออกเป็นสองระดับ
คำสำคัญ : ปัญหาการกระจายสินค้า, ห่วงโซ่อุปทาน, กำหนดการสองระดับ
ชื่อผู้แต่ง : สุภาลิน ศรัณย์วงศ์ จูลิน ลิคะสิริ
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th