ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการจัดตารางเวลารถไฟในระบบรางเดี่ยว
คำสำคัญ : การจัดตารางเวลา, รถไฟ, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง : กรณ์พงษ์ อึงสถิตย์ถาวร อรรถพล สมุทคุปติ์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การแก้ไขปัญหาขนส่งและการจัดงานขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคเพิ่มคอลัมน์
คำสำคัญ : ปัญหาการวางแผนขนส่ง, ปัญหาการจัดงาน, การเพิ่มคอลัมน์, วิธีซิมเพล็กซ์
ชื่อผู้แต่ง : วรุตม์ บุญภักดี พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การโปรแกรมเชิงเส้นแบบพอสสิบิลิสติกสำหรับการวางแผนการผลิตรวมที่มีการทดแทนแรงงาน ในสภาพแวดล้อมแบบเครื่องจักรวางขนาน
คำสำคัญ : วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นแบบพอสสิบิลิสติก, การวางแผนการผลิตรวม, การทดแทนแรงงาน, เครื่องจักรวางขนาน, การโปรแกรมแบบฟัซซึ่, ข้อมูลที่คลุมเครือ
ชื่อผู้แต่ง : บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th