ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การสร้างแผนการทดลองแบบละตินไฮเปอร์คิวบ์ที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึม การค้นหาเฉพาะที่แบบวนซา
คำสำคัญ : การจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมการค้นหาเฉพาะที่แบบวนซ้ำ, แผนการทดลองละตินไฮเปอร์คิวป์, เกณฑ์เลือกค่าความเหมาะสม
ชื่อผู้แต่ง : ทนงศักดิ์ บุตรวงศ์1, จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล2 และอนามัย นาอุดม*3
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการโปรแกรมเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูก และการเลือกรูปแบบการขนส่งของโซ่อุปทานผักกาดหอม
คำสำคัญ : ผักกาดหอม, การจัดการโซ่อุปทาน, แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็ม
ชื่อผู้แต่ง : ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนการหาวิธีสำหรับปัญหาการจัดตั้ง ศูนย์กระจายสินค้าโดยการแบ่งระบบออกเป็นสองระดับ
คำสำคัญ : ปัญหาการกระจายสินค้า, ห่วงโซ่อุปทาน, กำหนดการสองระดับ
ชื่อผู้แต่ง : สุภาลิน ศรัณย์วงศ์ และ จูลิน ลิคะสิริ
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างในการจัดสมดุลสายงานการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1 : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
คำสำคัญ : สมดุลสายงานการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1, วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง
ชื่อผู้แต่ง : กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ และระพีพันธ์ ปิตาคะโส
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : วิธีแก้ปัญหาการเลือกเตาเผาขยะติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
คำสำคัญ : ตำแหน่งที่ตั้ง,เตาเผาขยะติดเชื้อ,โรงพยาบาลชุมชน
ชื่อผู้แต่ง : อนุชา ศรีบุรัมย์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th