ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : การกำหนดปริมาณเงินสดสำรองที่เหมาะสมให้เครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ: กรณีศึกษา ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย
คำสำคัญ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบสโทแคสติก, ตัวแบบสินค้าคงคลัง, การจัดการโซ่อุปทาน
ชื่อผู้แต่ง : อัครณี ภักดีวงษ์ และ กาญจ์นภา อมรัชกุล
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การประมาณค่าและประสิทธิผลของอัตราป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม กรณีศึกษาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ : ตราสารอนุพันธ์, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, แบบจำลองทางเศรษฐมิติ, อัตราป้องกันความเสี่ยง, ประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
ชื่อผู้แต่ง : วาทินี โชตินุชิตตระกูล และ ธนโชติ บุญวรโชติ
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : อัลกอริธึมเชิงพันธุกรรมสำหรับแบบจำลองการจัดตารางการผลิตแบบตามสั่ง ในโรงงานตู้ปาเป้าอิเล็คทรอนิกส์
คำสำคัญ : การจัดตารางการผลิต, อัลกอริธึมเชิงพันธุกรรม, เวลาปิดงานของระบบ, ตู้ปาเป้าอิเล็คทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : วิจิตรา กิจชัยนุกูล และ วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : Adaptive Parameters within Genetic Algorithm for Machine Layout Design
คำสำคัญ : Machine layout, Multiple rows, Genetic Algorithm, Adaptive mutation rate, Adaptive crossover rate
ชื่อผู้แต่ง : Suthasinee Singpraya*, Surachid Dedklen, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
ชื่อเรื่อง : การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทเทกองโดยใช้โปรแกรมพลวัต
คำสำคัญ : การเลือกเส้นทางการขนส่ง, ปัญหาการขนส่ง, โปรแกรมเชิงพลวัต
ชื่อผู้แต่ง : อภิชิต มณีงาม กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์ และ อภินันทนา อุดมศักดิกุล
ชื่อวารสาร : วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2556   ปีที่ : 1   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th