ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมสื่อสังคมกับประชาคมอคติ
คำสำคัญ : นวัตกรรม สื่อใหม่ สื่อสังคม อัตตาสาธารณะ ประชาคมอคติ
ชื่อผู้แต่ง : อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
พ.ศ. : 2548   ปีที่ : 3   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Human Resource Development

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th