ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : A DRIVE TO SCANDAL
คำสำคัญ : Listed Company in SET, Fraudulent, Agency theory and Corporate Governance
ชื่อผู้แต่ง : Sid Suntrayuth
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 7   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Business Administration
ชื่อเรื่อง : Redesigning Local Governance Exploring Possible Options of Cooperative Local Public Service Delivery in Northeast Thailand
คำสำคัญ : Thai Local Government, Public Service Delivery, Interlocal Cooperation, Consolidation
ชื่อผู้แต่ง : Suwit Phornsuwan, Achakorn Wongpredee and Tatchalerm Sudhipongpracha
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 7   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public Administration

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th