ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : Strategic Communication for the Groundwater Management: The Case of the “Clean Groundwater for Schools in the Remote Areas” Project in Thailand
คำสำคัญ : Strategic Communication, Risk Communication, Participatory
ชื่อผู้แต่ง : Judhaphan Padunchewit
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : Public Administration
ชื่อเรื่อง : Publicare Medical School Case Study
คำสำคัญ : Employee Engagement, Health care, Quality of Work Life, Organization Diagnosis
ชื่อผู้แต่ง : Chiraprapha Tan Akaraborworn and Oranuch Pruetipibultham
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : Public Administration
ชื่อเรื่อง : Integrating Heritage Impact Assessment (HIA) into Environmental Impact Assessment (EIA) as a part of Environmental Management; case study - Northern Expressway of Sri Lanka
คำสำคัญ : HIA (Integrating Heritage Impact Assessment) EIA into (Environmental Impact Assessment) Expressway
ชื่อผู้แต่ง : Poorna Yahampath
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : Environmental Management
ชื่อเรื่อง : Caught in The Air: Suspension of Tiger Airways Domestic Flights in Australia & Implications for Stakeholder Management
คำสำคัญ : Stakeholder Management, Crisis Communication, Public Relations
ชื่อผู้แต่ง : Samuel Chua De Fu, Pao Pai Tse, Gayathiri Mathivanan and Suwichit (Sean) Chaidaroon
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : Business Administration

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th