ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : Cultural Convergence amidst Diversity: The Role of Strategic Communication in the Promotion of Intercultural Literacy at The American School of Bangkok, Thailand
คำสำคัญ : Intercultural Literacy, Cultural Convergence, Global Competence, Strategic Communication
ชื่อผู้แต่ง : Judhaphan Padunchewit
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Risk Management
ชื่อเรื่อง : The Rise and Fall of Tanin: Another Survival of the Fittest?
คำสำคัญ : Tanin, Appliance, Electrical Device, Thailand, Four Asian Tigers, Population Ecology Theory, Three Generic Strategies, Multinational Enterprise
ชื่อผู้แต่ง : Chutinon Putthiwanit
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Risk Management
ชื่อเรื่อง : Organization Development of Thai Sangha in the Age of Globalization
คำสำคัญ : Organization Development, Sangha Affairs Administration, Effect of Globalization
ชื่อผู้แต่ง : Phramaha Yanakrit Chakbodin
ชื่อวารสาร : NIDA Case Research Journal
พ.ศ. : 2557   ปีที่ : 6   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Public and Private Management

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th