ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : THE DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FLOWS: EVIDENCES FROM ASEAN MEMBER COUNTRIES
คำสำคัญ : ASEAN Development; ASEAN Economy; Foreign Direct Investment
ชื่อผู้แต่ง : Danuvas Sagarik
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2548   ปีที่ : 2   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : Actuarial Science

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th