ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : The Determinants of Foreign Direct Investment Flows: Evidences from ASEAN Member Countries (ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรง: ข้อพิสูจน์จากประเทศสมาชิกอาเซียน)
คำสำคัญ : ASEAN, ASEAN Development, ASEAN Economy, Foreign Direct Investment
ชื่อผู้แต่ง : Danuvas Sagarik (ดนุวัศ สาคริก)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : เศรษฐศาสตร์
ชื่อเรื่อง : The Success Factors of Community-Based Tourism in Thailand (ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนในประเทศไทย)
คำสำคัญ : Community-Based Tourism, Success Factors, Sam Chuk Market, Klong Suan Market
ชื่อผู้แต่ง : Suthamma Nitikasetsoontorn (สุธรรมา นิติเกษตรสุนทร)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเรื่อง : Governance by Women Leaders in Union Parishad in Bangladesh: Unheard Voices from the Grassroots (ธรรมาภิบาลโดยผู้นำหญิงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Union Parishad) ของประเทศบังคลาเทศ: เสียงที่ไม่ได้ยินจากรากหญ้า)
คำสำคัญ : local government, Union Parishad, women leaders, transparency, accountability
ชื่อผู้แต่ง : Mizanur Rahman
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ชื่อเรื่อง : Causal Attributions of English Learning Success of Thai Students in an International University (ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชาวไทยในมหาวิทยาลัยนานาชาติ)
คำสำคัญ : attribution theory, self-evaluation, learning success, EFL (English as a foreign language)
ชื่อผู้แต่ง : Sureepong Phothongsunan (สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : ภาษาและการสื่อสาร
ชื่อเรื่อง : Dynamics of Poverty, Inequality and Thai Government Provincial Budget Allocations (การศึกษาการจัดสรรงบประมาณภาครัฐต่อความไม่เท่าเทียมและความยากจนรายจังหวัดในประเทศไทย)
คำสำคัญ : Inequality, poverty, government budget expenditure
ชื่อผู้แต่ง : Areeporn Asawinpongphan (อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 2  
ประเภท : เศรษฐศาสตร์

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th