ค้นหา

รายการบทความ
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การเพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์
คำสำคัญ : กระบวนการจัดการความรู้ องค์การเพื่อการเรียนรู้ อุตสาหกรรมรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : ยุรพร ศุทธรัตน์ (Yuraporn Sudharatna)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : บริหารธุรกิจ
ชื่อเรื่อง : ความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการจัดการครัวเรือนของเกษตรกรในเขตพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
คำสำคัญ : ความมั่นคงทางอาหาร, ความสามารถในการจัดการครัวเรือน, ศักยภาพการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง : นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (Nitiphong Songsrirote)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : เศรษฐศาสตร์
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะองค์รวมของเยาวชนครอบครัวแตกแยก
คำสำคัญ : สุขภาวะองค์รวม, การกำกับตนเอง, การมองโลกในแง่ดี, การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม, พื้นฐานการปฏิบัติทางพุทธศาสนา, การสนับสนุนทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง : พิณนภา หมวกยอด (Pinnapa Muakyod)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต, ความพึงพอใจ
ชื่อผู้แต่ง : มนตรี เกิดมีมูล (Montree Koedmeemul)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : ประชากรและการพัฒนา
ชื่อเรื่อง : เชียงรายรำลึก: ฐานรากสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
คำสำคัญ : เชียงราย, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง : เทิดชาย ช่วยบำรุง (Therdchai Choibamroong)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : บริหารธุรกิจ
ชื่อเรื่อง : ผลกระทบทางสังคมจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของหญิงวัยรุ่น ในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร, หญิงวัยรุ่น, ผลกระทบทางสังคม, อำเภอนาหม่อม
ชื่อผู้แต่ง : เกษตรชัย และหีม, ประไพ สุวรรณสุนทร
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : ประชากรและการพัฒนา
ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้ดูแลเว็บต่อการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ และการตัดสินทางจริยธรรม
คำสำคัญ : ทัศนคติต่อการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์, ผู้ดูแลเว็บ, การตัดสินทางจริยธรรม
ชื่อผู้แต่ง : ชัชพงศ์ ตั้งมณี และ พัชสิรี ชมภูคำ (Chatpong Tangmanee, Pachsiry Chompukum )
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : สถิติ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ
คำสำคัญ : กลยุทธ์, การบริหารความเสี่ยง, สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ
ชื่อผู้แต่ง : ปรีชา แก้วสุข, สุนทรี ดวงทิพย์, เฉลิมชัย มนูเสวต
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะองค์รวมของเยาวชนครอบครัวแตกแยก(Factors related to Holistic Well-Being of Youth from Broken Homes)
คำสำคัญ : สุขภาวะองค์รวม ,การกำกับตนเอง, การมองโลกในแง่ดี, การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม, พื้นฐานการปฏิบัติทางพุทธศาสนา, การสนับสนุนทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง : พิณนภา แสงสาคร (Pinnapa Saengsakorn)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อเรื่อง : การประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Missing Imputation in Multiple Linear Regression Analysis)
คำสำคัญ : ค่าสูญหาย, การถดถอยพหุคูณ, วิธีการประมาณค่าสูญหาย, ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : รัตติกาล จอมประพันธ์ และ พาชิตชนัต ศิริพานิช (Ruttikan Jomprapan and Pachitjanut Siripanich)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : สถิติ
ชื่อเรื่อง : จากวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 ถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2551: การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างและผลกระทบต่อประเทศไทยในแง่มุมของเศรษฐกิจ ธุรกิจ และบรรษัทภิบาล
คำสำคัญ : วิกฤตเศรษฐกิจ, ศักยภาพธุรกิจ, บรรษัทภิบาล
ชื่อผู้แต่ง : เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ (Seksak Jumreornwong)
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : บริหารธุรกิจ
ชื่อเรื่อง : บทวิจารณ์หนังสือ: Roadmap to Strategic HR: Turning a Great Idea into a Business Reality โดย Ralph Christensen
คำสำคัญ : -
ชื่อผู้แต่ง : จิระพงค์ เรืองกุน
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 55   ฉบับที่ : 1  
ประเภท : บทวิจารณ์หนังสือ

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th