NIDA Journal of Language and Communication (th)


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer review) ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารภาษาและการสื่อสารฉบับภาษาไทยเป็นเวทีหนึ่ง สําหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อต่อยอดชุดความรู้ ให้แก่บุคคลากรในวงวิชาการ ทั้ง ครู อาจารย์ และ นักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ วารสาร NIDA Journal of Language and Communication กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยออกเป็นภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม และฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ กำหนดอออกในเดือนธันวาคม

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรณาธิการบริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
Prof. Dr. Martin Conboy Sheffield University, U.K. กองบรรณาธิการ
Prof. Dr. R. Jeffrey Ringer St. Cloud State University, U.S.A. กองบรรณาธิการ
Assoc. Prof. Dr. Serafin M. Coronel-Molina Indiana University, U.S.A. กองบรรณาธิการ
Asst. Prof. Dr. Christopher Jenks University of South Dakota, U.S.A. กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงศ์ จาติเกตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวนิช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จิราภา อาภากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรณาธิการบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิระ โรจนะประภายนต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรณาธิการร่วม
มนัส สุดเจริญ ที่ปรึกษาการบริหาร
จรีพร แก้วสุขศรี ผู้ประสานงานวารสาร
Andrew James West สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ตรวจพิสูจน์ภาษาอังกฤษ
Martin John Dean สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ตรวจพิสูจน์ภาษาอังกฤษ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th