วารสารพัฒนาสังคม


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสารพัฒนาสังคม (Journal of Social Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้าน ทฤษฎี ผลการวิจัย และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการระหว่างสหสาขาวิชาต่างๆ ในการพัฒนาบุคคล/ครอบครัว หน่วยงาน/องค์การ ชุมชน และสังคม ผลงานทั้งทางวิชาการและงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และปรับประยุกต์ให้เกิดความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการที่มีเสริมสร้างการบริหารการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเนื้อหาจิตวิทยาสังคม/องค์การ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาสายวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อวิถีชีวิตและการจัดการของมนุษย์ กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม เปิดรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในประเภท บทความวิจัย(Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) จากผู้สนใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) คณาจารย์ภายในและภายนอกสถาบันฯ 2) นักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 3) บุคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สนใจงานวิชาการในองค์กรต่างๆ 4) ชุมชนที่มากด้วยประสบการณ์ และประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น วารสารพัฒนาสังคม กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน / ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส) รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร กรรมการ
บรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม (รองศาสตาจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม) กรรมการ
ผู้อำนวยการโครงการ (รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน) กรรมการและเลขานุการ
รองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม (อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง) ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Professor Dr.Indra P. Tiwari Pokhara University, Nepal
Professor Fu Zengyou Confucius Institute, Chulalongkorn University
Associate Professor Dr. Qu Jianwen School of International Studies, Yunnan University
Dr.Richard Friend Institute of Social and Environmental Transition (ISET), Thailand
Dr.Kamaruddin Abulsomad College of Law, Universiti Utara Malaysia (UUM)
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th