วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียน การสอนทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษจากภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งสถาบันได้กำหนดภาระงานของอาจารย์ทั้งด้านงานสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะทำผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษาและสังคม โดยผลงานทางวิชาการ งานวิจัยทั้งหลาย มีคุณค่ามากมายควรแก่การศึกษาเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจทั้งจากบุคลากรภายใน ภายนอกสถาบัน และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง ตลอดจนเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ กรรมการ
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโครงการฯ)
นางวรรณี กาญจนวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย บรรณาธิการ
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการ
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการ
รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการ
Prof.Dr.Gary N.Mclean กรรมการ
Prof.Dr.David Ding กรรมการ
นางวรรณี กาญจนวงศ์ รองบรรณาธิการ
Mr.Wayne Shibata ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th