วารสารรัฐประศาสนศาสตร์


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
The Thai Journal of Public Administration publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews specifically focused on public administration and public management. The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA), Bangkok, Thailand. It is published bi-annually, in June and December, and published in both English and Thai. The opinions expressed in the journal are those of the author(s), and not necessarily of the Graduate School of Public Administration or the editorial board. All correspondence concerning the journal should be sent to the chief editor (Suchitra Punyaratabandhu, pajournal@nida.ac.th) or the journal manager (Chandra Mahakanjana, Chandra-nuj@nida.ac.th). Previous issues of the journal can be accessed through the journal website, http://gspajournal.com. Subscription for printed copies: http://gspajournal.com/subscription/ Author may submit manuscripts directly to the editor at pajournal@nida.ac.th or through Thai Journals Online’s website at www.tci-thaijo.org.

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธาน
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ กรรมการ
บรรณาธิการวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ
บรรณาธิการวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กรรมการ
ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ (ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ) กรรมการและเลขานุการ
นางอุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
Ponlapat Buracom Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration
John P. Burns Faculty of Social Science, The University of Hong Kong
Heung Suk Choi Department of Public Administration, Korea University
John Halligan ANZOG Institute for Governance, University of Canberra
Ora-orn Poocharoen The Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore
Daniel H. Unger Faculty of Political Science, Thammasat University
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th