NIDA Independent Study Journal ISSN 2287-0458


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
NIDA Independent Study Journal การตีพิมพ์ผลงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา เรื่องที่จะส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการทางพัฒนบริหารศาสตร์ การตีพิมพ์เปิดรับบทความพิจารณาทางด้านการบริหารการพัฒนาที่มีเนื้อหาทาง ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบริหารและการพัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย กฎหมายและการจัดการ ภาษาและการสื่อสาร การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และการพัฒนานโยบาย กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ยินดีรับพิจารณาผลงานทางวิชาการอื่นๆ เช่น บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์ หนังสือ นอกจากนี้ยินดีรับบทความวิชาการเกี่ยวกับการทดลอง การประเมิน กลุ่มชาติพันธุ์ การวิจัยเล่าเรื่อง เป็นต้น

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล

ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th