วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา โดยมีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับ

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
อาจารย์ ดร.พรพรรรณ ประจักษ์เนตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
add
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง กองจัดการ
นายเอกพงษ์ สิทธิพงษ์ กองจัดการ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th