วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า Journal of Communication and Innovation NIDA เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา โดยมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานนท์
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
รองศาสตราจารย์ กิตติมา สุรสนธิ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา
รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
อาจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
อาจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว กองบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร รองบรรณาธิการ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th