วารสารนิติพัฒน์ นิด้า


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสารนิติพัฒน์ นิด้า (NITIPAT NIDA Journal) จัดทำโดยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวารสารปีละ 2 ฉบับ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทั่วไปในการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน เปิดรับพิจารณาผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทวิจารณ์บทความ

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร กรรมการ
บรรณาธิการวารสารและเอกสารทางวิชาการ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ กรรมการ
นายถนัดเกียรติ โรหิตเสถียร กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
อาจารย์ ดร. พรทิพย์ กอบกิจเจริญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรณาธิการ
อาจารย์ เกียรติพร อำไพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ กุลสุจริต มหาวิทยาลัยเกริก กองบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ดร.ธเนศ สุจารีกุล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริยา ล้ำเลิศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ปิยะนุช โปตะวณิช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้จัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วนาพิทักษ์ กองจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ กองจัดการ
อาจารย์ ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร กองจัดการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มิรา รัตนสัญญา กองจัดการ
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร จุฬารัตน กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ พิชัยศักดิ์ หรยางกูร กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th