วารสารการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ


จุดมุ่งหมายและขอบเขตการดำเนินงานวารสาร
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (Journal of International and Thai Tourism) เป็นวารสารวิชาการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำวิจัยเชิงสหสาขาวิทยาการ (Multi-disciplinary) และเผยแพร่งานวิจัยเชิงประจักษ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยหรืองานวิชาการที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและมิติต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อาทิ เช่น การวางแผนและนโยบายการท่องเที่ยวการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว กลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการการท่องเที่ยว การสื่อสารและแปลความหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ผลกระทบจาการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น

แบบฟอร์มการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน คลิกที่นี่
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง คลิกที่นี่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองบรรณาธิการ
ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กองบรรณาธิการ
ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ภูเก็ต กองบรรณาธิการ
ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลัภ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วท.ภูเก็ต กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองบรรณาธิการ
ดร.โฉมยง โต๊ะทอง สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวไทย กองบรรณาธิการ
รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์ สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวไทย กองบรรณาธิการ
รศ.สุพาดา สิริกุตตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรท กองบรรณาธิการ
ดร.แสงแข บุญศิริ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.เกศรา สุขเพชร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กองบรรณาธิการ
รศ.ร.อ.ชูวิทย์ สุจฉายา มหาวิทยาลัยศิลปากร กองบรรณาธิการ
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร กองบรรณาธิการ
รศ.สุนีย์ เลื่ยวเพ็ญวงษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ บรรณาธิการ
คณดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษา
ใบสมัครสมาชิกวารสาร คลิกที่นี่

วารสาร ในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) คลิกที่นี่

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th