บทความวิชาการ

ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาการกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา ประเภทสินค้าเดียวและร้านค้าปลีกจะรับความต้องการจากลูกค้าด้วยอัตราคงที่ ตั้งสมมุติฐานไม่มีสินค้าขาดมือ เวลานำในการสั่งซื้อน้อยมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหานโยบายการเติมเต็มสินค้าที่ประหยัด สามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า และต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าให้น้อยที่สุดด้วยวิธีฮิวริสติกส์นี้จะคำนวณหานโยบายการเติมเต็มสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำได้ง่ายในโปรแกรมสเปรดชีต ซึ่งจะคำนวณหาความสมดุลระหว่างต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าและต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า ผลการศึกษาพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้มากกว่าวิธีการปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา และพบว่าการพิจารณาระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งด้วยนั้น จะช่วยให้ได้คำตอบที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

This research studies the one-warehouse N-retailer problem. In the study, a warehouse supplies an item to multiple retailers, constant customer demand occurs at each retailer, and it is assumed that shortages are not allowed and lead times are negligible. The objective was to determine replenishment policies that would minimize replenishment and inventory holding costs. This heuristic computes efficient policies and can easily be used in a spreadsheet application. The heuristic revealed a balance between replenishment and inventory holding costs. The computational study showed that the heuristic provides lower cost when compared with the original company inventory system and it was found that consideration of transportation times and costs would be more possible in practice


ชื่อผู้แต่ง : ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ อนันต์ มุ่งวัฒนา
คำสำคัญ : คลังกระจายสินค้าหลัก 1 แห่ง ผู้ค้าปลีกหลายราย สินค้าคงคลัง
ประเภท : การวิจัยดำเนินงาน
พ.ศ. : 2558   ปีที่ : 3   ปีที่ : 1  

© 2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th